Zarząd

Prezes: ks. dr hab. Robert Biel

Urodził się w Radgoszczy. Liceum ogólnokształcące ukończył w Dąbrowie Tarnowskiej. W 1985 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1991 roku. Jako neoprezbiter pracował w Żeleźnikowej Wielkiej. W 1992 roku podjął studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Leopold-Franzens-Universitätw Innsbrucku. W trakcie studiów pełnił obowiązki kapelana w Domu Generalnym Sióstr Miłosierdzia (Barmherzige Schwestern). W 1997 roku obronił pracę doktorską: Lebens- und Todeszeichen der Kirche in Polen nach der Wende.

Po powrocie do kraju od 1998-2006 pełnił obowiązki dyrektora Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej Biblos. W 2003 roku został mianowany wikariuszem biskupim ds. zakonnych. Funkcję tę pełnił przez 10 lat. Jednocześnie został przewodniczącym Diecezjalnej Rady ds. Osób Konsekrowanych. W 2003 roku powołany do Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, a w roku 2010 Rady Biskupiej. W 2006 roku został mianowany kanonikiem gremialnym i kustoszem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Na spotkaniu CCPE (Consilium Commissionum Presbyteralium Europae) zrzeszającej przedstawicieli rad kapłańskich z Europy w Mariastein (Szwajcaria) we wrześniu 2008 roku został wybrany do 5 osobowego Prezydium.

Na początku jego ścieżki naukowej były studia filozoficzno-teologiczne zwieńczone w Seminarium Duchownym 1991 roku obroną pracy magisterskiej pt. Aprioryzm Ludwika Feuerbacha interpretacji religii.

Po powrocie ze studiów w Innsbrucku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną. 26 maja 1997 został mianowany starszym asystentem, a w 2003 roku adiunktem na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej Sekcja w Tarnowie. 6 kwietnia 2013 otrzymał tytuł doktora habilitowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozprawa habilitacyjna: Kościół Wielkiej Soboty. Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta Kocha.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów oraz PosT – Netzwerk der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen. Autor ponad stu publikacji, które ukazały się w ośmiu krajach oraz tłumacz kilku pozycji książkowych.

 

Wiceprezes: Jan Kiełbasa

Urodził się 13 czerwca 1970 w Tarnowie. W latach 1985 -1989 uczęszczał do Prywatnego Liceum prowadzonego przez oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, następnie w latach 1989 1991 ukończył Studium Ekonomiczne w Tarnowie. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Wydział Teologiczny w Tarnowie. Zawodowo od samego początku związany z rynkiem kapitałowym w Polsce. Pracownik najpierw Centralnego Domu Maklerskiego Banku PeKaO SA, następnie pracownik Krakowskiego Domu Maklerskiego a od 1997 roku związany z Domem Maklerskim BDM SA, gdzie od 2001 roku pełni funkcje dyrektora Oddziału w Tarnowie.

W życiu pozazawodowym związany ze Szkołą Nowej Ewangelizacji im. św. Józefa w Tarnowie oraz diecezjalnymi ośrodkami formacyjnymi organizującymi Weekendy dla Zakochanych.

W życiu rodzinnym – żona Anna oraz trzech synów: Jakub, Franciszek oraz Antoni. Pasje rodzinne to wspólne muzykowanie oraz wędrówki górskie.

 

Wiceprezes: mgr Marek Syrek

Urodzony w 1971 r. w Tarnowie. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. W latach 1990-1995 student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas studiów angażował się w udzielanie pomocy osobom potrzebującym poprzez pracę w charakterze wolontariusza w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. W późniejszym okresie współpracownik Parafialnego Oddziału Caritas w Parafii pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach. Wykonuje zawód sędziego w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.