Statut

Załącznik do uchwały nr 1/2016 Fundatora
– Statut w treści przyjętej w dniu 18 maja 2016 r.

STATUT FUNDACJI
CORDARE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Cordare, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach ( t. j. Dz. U z 2016 roku, poz. 40) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Roberta Jerzego Biela, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A numer 4770/2016 sporządzonym przez notariusza Pawła Studzińskiego w Kancelarii Notarialnej w Tarnowie przy ul. Konarskiego 9, w dniu 18 maja 2016 roku.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Tarnów.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej przy czym, w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przystępować do spółek i współpracować z innymi fundacjami.
 3. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 4.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 5.

Fundacja została powołana w celach:

 1. wspierania oświaty, edukacji uzdolnionych dzieci, młodzieży szkolnej oraz studentów,
 2. udzielania pomocy finansowej uczniom oraz studentom na cele edukacyjne.
 3. wspierania inicjatyw podnoszących poziom oświaty.
 4. udzielania pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem w szczególności z uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 5. wspierania działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym inspirowanej wartościami chrześcijańskimi oraz dobroczynności, szeroko rozumianej działalności charytatywnej, działalności w zakresie kultu religijnego, działalności w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

§ 6.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. fundowanie bezzwrotnych stypendiów uzdolnionym dzieciom, młodzieży szkolnej oraz studentom z rodzin najbiedniejszych,
  2. promowanie młodych ludzi w kraju i za granicą,
  3. organizowanie i udział w imprezach promujących uzdolnioną młodzież,
  4. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac, promocji książek w kraju i zagranicą,
  5. organizowanie festynów i imprez o charakterze charytatywnym,
  6. ochronę i promowanie praw dziecka w szczególności prawa do posiadania rodziny,
  7. finansowanie wydatków związanych z nabywaniem książek, fachowej prasy, pomocy szkolnych i programów komputerowych,
  8. finansowanie leczenia i rehabilitacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  9. organizowanie i finansowanie szkoleń, wykładów związanych z rozwojem oświaty, nauki i kultury,
  10. dofinansowywanie i finansowanie stypendiów uczniowskich i studenckich,
  11. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  12. pomaganie rodzinom dotkniętym kryzysem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci znajdujących się w tych rodzinach,
  13. wspieranie organizacji publicznych i pozarządowych działających w obszarze pomocy dzieciom, rodzinie, kulturze,
  14. przekazywanie środków na rozwój dziedzictwa kulturowego, czyli darowizn dla muzeów, bibliotek, na organizację wystaw, na stypendia artystyczne lub wspieranie i finansowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych, konferencji mających na celu popularyzowanie wartości katolickich,
  15. przekazywanie środków dla Kościołów, związków religijnych, kościelnych osób prawnych, w tym szczególnie zakonów klauzurowych,
  16. krzewienie kultury i sztuki katolickiej.
 2. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów może wspierać technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 7.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Fundacja nie ma prawa:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którym pracownicy pozostają w związkach małżeńskich albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
  2. przekazywać majątku Fundacji bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji i ich bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykorzystanie majątku na rzecz tych osób wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji.
  3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji, albo ich osoby bliskie.

§ 8.

 1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. wpłat Fundatora i innych świadczeń,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. dotacji i subwencji osób prawnych,
  4. dochodów ze zbiórek lub imprez publicznych,
  5. dochodów z majątku Fundacji,
  6. dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,
  7. odsetek bankowych,
  8. obligacji,
  9. funduszy inwestycyjnych.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 3. Dochody pochodzące z darowizn oraz z dziedziczenia mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.
 4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1000 zł (jeden tysiąc złotych), uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeśli wyrażą takie życzenie.
 5. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział IV
Organy i sposób zorganizowania

§ 9.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 10.

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym, opiniującym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków. Pierwszą Radę Fundacji powołuje uchwałą Fundator.
 3. Rada powoływana jest na czas nieokreślony i może być decyzją Fundatora lub jego Pełnomocnika w każdym czasie odwołana w całości lub w odniesieniu do każdego z jej członków.
 4. W razie odwołania Rady w całości nowy skład Rady uchwałą powołuje Fundator.
 5. Fundator z mocy Statutu ma prawo powołać siebie w każdym czasie w skład Rady Fundacji .
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. rezygnacji zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Rady
  4. odwołania przez Fundatora.
 7. Członkowie Rady nie mogą być:
  1. członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami tego organu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. nie mogą być związani z Fundacją stosunkiem pracy.
 8. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, przy czym mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.
 9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, w skład Zarządu Fundacji lub nawiązania z Fundacją stosunku pracy, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu.
 10. Uzupełnienie składu Rady Fundacji następuje na podstawie uchwały Rady podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 11.

 1. Do zadań Rady należy, w szczególności:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,
  5. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
  6. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji; zakres zmian w statucie może obejmować także rozszerzenie lub konkretyzację celów Fundacji oraz sposobów ich realizacji,
  7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  8. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd Fundacji,
  9. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
  10. wybór pełnomocnika reprezentującego Fundację przy czynnościach prawnych dokonywanych
   z członkami Zarządu Fundacji.
 2. W celach wykonywania swoich zadań kontrolnych Rada uprawniona jest do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji i żądania od członków Zarządu złożenia wyjaśnień pisemnych i ustnych.

§ 12.

 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Fundator. Na posiedzeniu tym Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Fundatora, lub Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.
  W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian w statucie Fundacji, połączenia i likwidacji Fundacji, które dla swej ważności wymagają uchwał podjętych bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z tym że w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
 5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, Fundatora, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 9. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, a ich udział w posiedzeniach ma charakter doradczy.
 10. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady, powołuje ona ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.
 11. Członkowie Rady mogą działać za pośrednictwem swoich pełnomocników.
 12. Rada może przyjąć regulamin swojej działalności.

Zarząd

§ 13.

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesów powoływanych
  i odwoływanych przez Radę Fundacji w drodze uchwały, na okres 3 lat po zatwierdzeniu przez Fundatora lub działającego jego imieniem Pełnomocnika.
 2. Członek Zarządu może zostać odwołany przez organ, który go powołał.
 3. Fundator może być członkiem Zarządu.
 4. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu
  w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Pierwszy skład Zarządu Fundator powołuje uchwałą na okres 3 lat i on wskazuje kto zostaje Prezesem i Wiceprezesami; może on w tej sytuacji powołać siebie w skład Zarządu.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu.
 8. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
 9. Odwołanie członka Zarządu następuje w szczególności w razie:
  1. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  2. prowadzenia działań niezgodnych ze statutem Fundacji,
  3. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  4. choroby, ułomności, utraty sił powodującej niezdolność do sprawowania funkcji,
  5. nienależytego wypełniania funkcji członka.

§ 14.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz zgodnie z przyjętymi zasadami,
  2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  3. realizacja celów statutowych,
  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  5. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  6. ustalanie wymiaru zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. składanie wniosków do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  8. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
  9. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
  z działalności Fundacji.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 15.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, a ich wynagrodzenie ustala Rada Fundacji.
 6. Przy czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik wybrany uchwałą Rady.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch Wiceprezesów Zarządu lub Wiceprezes Zarządu wspólnie z odpowiednio umocowanym Pełnomocnikiem.
 2. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo Członek Zarządu lub Pełnomocnik Fundacji.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 17.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Decyzję o rozpoczęciu i przedmiocie działalności gospodarczej zastrzega się do kompetencji Zarządu, który podejmuje w tym zakresie decyzję w formie uchwały.
 3. Rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej Fundacji możliwe jest na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji.
 4. Wartość majątku Fundacji przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej nie może być mniejsza niż 1000 zł.
 5. Działalność gospodarcza nie wymaga organizacyjnego wyodrębnienia w formie zakładu, może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację.
 6. Wszelkie dochody pochodzące z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.
 7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 18.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z tym, że w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

§ 19.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, z zastrzeżeniem, że w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

§ 20.

 1. Fundacja ulega likwidacji po osiągnięciu celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
 3. O likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia właściwe organy administracji państwowej.
 4. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
 5. W razie śmierci Fundatora albo choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do wykonywania uprawnień wynikających ze statutu, jego uprawnienia wykonuje Rada Fundacji, chyba że statut stanowi inaczej.
 6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach, respektujących system wartości oparty na nauczaniu Kościoła katolickiego.

Tarnów, dnia 18 maja 2016r.

/-/Fundator