Jak zostać podopiecznym?

Załącznik do uchwały nr 3/17  Zarządu Fundacji CORDARE z dnia 23 czerwca 2017 r.

ze zmianami zawartymi w uchwałach Zarządu Fundacji CORDARE  nr 3/18 z dnia  20 czerwca  2018 r. oraz  nr 2/19 z dnia 31 lipca 2019 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW FUNDACJI CORDARE

I. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja CORDARE przyznaje stypendia uczniowskie i studenckie w liczbie ustalonej przez Zarząd Fundacji, uzależnionej od sytuacji finansowej Fundacji. Decyzja Zarządu w przedmiocie przyznania stypendium jest ostateczna.

 2. Stypendia uczniowskie i studenckie przyznawane są na wniosek ucznia, studenta, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, na wniosek ich przedstawiciela ustawowego, złożony w formie pisemnej i przesłany drogą pocztową – w terminie do 31 lipca każdego roku. Do wniosku należy dołączyć – we wskazanym wyżej terminie – dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny, tj. zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w roku poprzednim przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ewentualnie zaświadczenie o dochodzie uzyskanym z prowadzenia gospodarstwa rolnego, z pomocy społecznej lub innych źródeł. Wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Fundacja może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zamieszczone we wniosku. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium.

 3. Warunkiem przyznania stypendium uczniowskiego jest przedłożenie kopii ostatniego świadectwa szkolnego i pozytywnej opinii nauczyciela, katechety, ewentualnie proboszcza, a stypendium studenckiego – kopii indeksu. Warunkiem przyznania stypendium jest również przedłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stypendysty w materiałach informujących o działalności Fundacji. Oświadczenie składane jest przez stypendystę, a w przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego.

 4. Fundacja przyznaje stypendia uczniom oraz studentom spełniającym warunki i kryteria ustalone w regulaminie w rozdziale. II, na okres od 1 września danego roku do 30 czerwca roku następnego, z tym że nie dłużej, niż do czasu ukończenia nauki.

 5. Stypendium uczniowskie wynosi 200,00 zł (słownie złotych: dwieście, 00/100) miesięcznie, natomiast stypendium studenckie wynosi 300,00 zł (słownie złotych: trzysta, 00/100) miesięcznie.

  5 a. Uczniowi lub studentowi będącemu laureatem konkursu lub turnieju organizowanego, względnie objętego patronatem Fundacji, może zostać przyznane jednorazowe stypendium w kwocie ustalonej przez Zarząd, niezależnie od sytuacji materialnej laureata; w takim przypadku złożenie wniosku oraz dokumentów określonych w ustępie 2 i 3 – z wyjątkiem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – nie jest wymagane.

  5 b. Uczniowie lub studenci zamieszkali za granicą wnioski o przyznanie stypendium mogą składać drogą elektroniczną. osobom tym może być przyznane stypendium pomimo nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ustępie 2 i 3 – z wyjątkiem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – jeśli na podstawie  innego rodzaju danych istnieje możliwość ustalenia, że spełniają kryteria określone w rozdziale II regulaminu. 

 6. Stypendia wypłacane są z góry do ostatniego dnia każdego następującego po sobie miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę lub jego przedstawiciela ustawowego.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do zatrzymywania w archiwum złożonych wniosków wraz z załącznikami.
 8. Wnioski wraz z załącznikami osób, które nie uzyskały stypendium zostaną trwale zniszczone po upływie dwóch lat od ich przyjęcia, natomiast wnioski wraz z załącznikami osób, którym przyznano stypendium, zostaną trwale zniszczone po upływie dwóch lat od pobrania ostatniego stypendium.

II. Kryteria przyznawania stypendiów

 1. Przyznając stypendium, Fundacja kieruje się następującymi kryteriami:

  a) trudna sytuacja materialna ucznia lub studenta (ustalając dochód przypadający na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, bierze się pod uwagę wszelkie dochody każdego członka rodziny, niezależnie od ich charakteru i źródła pochodzenia);

  b) szczególnie trudna sytuacja w rodzinie;

  c) dobre wyniki w nauce;

  d) osiągnięcia naukowe, kulturalne lub sportowe;

  e) zaangażowanie społeczne ucznia lub studenta (charytatywne, kulturotwórcze, sportowe, itp.).

 1. Pierwszeństwo uzyskania stypendium mają osoby, którym w roku poprzednim przyznano stypendium Fundacji, jeśli ich sytuacja materialna i osobista jest tego rodzaju, że odmowa przyznania dalszego wparcia uniemożliwiłaby im lub znacznie utrudniła kontynuowanie nauki.

 2. Darczyńca przekazujący Fundacji kwotę pieniężną, pozwalającą sfinansować co najmniej jedno całoroczne stypendium ucznia lub studenta, może wskazać osobę, której stypendium powinno zostać przyznane (stypendium dedykowane).

 3. Fundacja może przyznać stypendium dedykowane, jeśli osoba wskazana przez darczyńcę spełnia kryteria określone w niniejszym regulaminie.

 4. Stypendium dedykowane nie może być przyznane osobie najbliższej darczyńcy, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz powinowatemu w tej samej linii i stopniu.

 5. Uchwała Zarządu o odmowie przyznania stypendium dedykowanego doręczana jest darczyńcy, który w terminie 14 dni od jej otrzymania może złożyć wniosek o zwrot wpłaconej darowizny. Darowizna podlega zwrotowi w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedniego wniosku od darczyńcy

III. Obowiązki stypendysty

 1. Stypendysta ma obowiązek uczestnictwa w uroczystości wręczenia stypendiów.

 2. Stypendysta odpowiada za swój rozwój intelektualny i duchowy.

 3. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Fundację w swoim środowisku lokalnym oraz we wpisach internetowych poprzez odpowiednią postawę moralną i zaangażowanie społeczne, w tym uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Fundację.

 4. Na żądanie Fundacji stypendysta ma obowiązek przedłożenia dokumentów wskazujących na fakt kontynuowania nauki oraz potwierdzających uzyskane wyniki w nauce.

 5. Stypendysta ma obowiązek informowania Fundacji o dodatkowych stypendiach przyznawanych mu z innych źródeł.

IV. Cofnięcie stypendium

 1. Fundacja ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu stypendium, gdy stypendysta:

  a) przestał spełniać warunki wymagane do otrzymywania stypendium;

  b) nieprawidłowo wykorzystuje stypendium;

  c) narusza obowiązki stypendysty określone w rozdziale III regulaminu;

  d) dopuścił się czynu zabronionego prawem lub swoim nagannym postępowaniem naraża Fundację na utratę dobrego imienia.

 2. Decyzja o cofnięciu stypendium jest ostateczna. Oznacza definitywne zakończenie wypłaty przyznanych wcześniej świadczeń stypendialnych z dniem w niej określonym.

 

Wniosek _2021_ o przyznanie stypendium Fundacji CORDARE – osoby pełnoletnie

Wniosek_ 2021_ o przyznanie stypendium Fundacji CORDARE – osoby małoletnie